ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

Το ERMES είναι ένα πρόγραμμα του FP7 χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την ανάπτυξη μιας πρωτότυπη υπηρεσίας σχετικής με την καλλιέργεια του ρυζιού και θα υποστηρίξει διάφορους φορείς του αγροτικού τομέα και αγρότες.

Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω των αυξημένων αναγκών σε τρόφιμα, του αυξημένου ανταγωνισμού στις τιμές εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και της αστάθεια των τιμών των τροφίμων (Σχέδιο Δράσης για τη Γεωργία G20). Συγκεκριμένα, η αγροτική δραστηριότητα στην Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις των αγροτικών εργασιών μέσα από την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων.

Με το σκεπτικό αυτό, το ERMES σκοπεύει να παράγει πληροφορίες που θα προσθέτουν αξία στη βιομηχανία του ρυζιού ενσωματώνοντας στα μοντέλα καλλιέργειας βασικά λειτουργικά προϊόντα του Copernicus, όπως χάρτες δημιουργημένους με SAR ( Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος), επεξεργάζοντας οπτικά δεδομένα Παρατήρησης της Γης (Γεωεπισκόπηση) και επιτόπιες παρατηρήσεις.

img_03-documents

Στο πλαίσιο του ERMES θα δημιουργηθούν δύο υπηρεσίες: μία θα απ’ ευθύνεται στους φορείς της Περιφέρειας και στις τοπικές επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Εξελιγμένες έξυπνες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν για να συλλέγουν πληροφορίες τοπικά και να παρέχουν εξατομικευμένα δεδομένα στους τελικούς χρήστες, καθώς επίσης και χάρτες χωρικής κατάταξης που θα είναι διαθέσιμοι μέσω εξελιγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της Γεωπύλης του ERMES.

ermes-3

Οι υπηρεσίες ERMES αποσκοπούν στο:

  • Να δίνουν πληροφορίες στους τοπικούς φορείς για τη χάραξη αγρο-περιβαλλοντολογικής πολιτικής.
  • Να υποστηρίξουν τις αγροτικές δραστηριότητες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης.
  • Να παρέχουν ανεξάρτητες και αξιόπιστες πληροφορίες στον κλάδο των αγρο-επιχειρήσεων.