ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΎΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Σύνοψη Προγράμματος

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το ERMES έχει ως στόχο να αναπτύξει μία πρωτότυπη υπηρεσία μεταφοράς πληροφοριών στον τελικό χρήστη (downstream service) με βάση την αφομοίωση της Γεωσκόπησης και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων πεδίου, μέσα στα μοντέλα των καλλιεργειών. Δύο υπηρεσίες προβλέπονται: Η Περιφερειακή Υπηρεσία Ρυζιού (Regional Rice Service – RRS) προσαρμοσμένη στο να παρέχει στους δημόσιους φορείς ένα σύστημα αγρό-παρακολούθησης για τη χαρτογράφηση των καλλιεργειών ρυζιού, την εκτίμηση των αποδόσεων και την πρόβλεψη κινδύνων. Επιπρόσθετα, την Τοπική Υπηρεσία Ρυζιού (Local Rice Service – LRS) για τον ιδιωτικό τομέα (αγρότες, αγρο-υπηρεσίες), η οποία θα παρέχει πληροφορίες προστιθέμενης αξίας για την διακύμανση της απόδοσης και θα προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους και ζημιές στις καλλιέργειες, σε επίπεδο αγρού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το 7ο Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη (FP7 / 2007-2013) και θα έχει διάρκεια τριών ετών (2014-2017).

Ο συντονιστής του προγράμματος είναι CNR- IREA (Ινστιτούτο Ηλεκτρομαγνητικής Τηλεπισκόπησης Περιβάλλοντος), και περιλαμβάνει εταίρους από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία), με μεγάλη εμπειρία σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως: Τηλεπισκόπηση, Μοντελοποίηση καλλιεργειών, Γεωπονία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο αγροτικός κλάδος στην Ευρώπη αντιμετωπίζει την πρόκληση της διατήρησης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητά του μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών πρακτικών. Το ERMES θα συμβάλει στην επίτευξη των απαιτήσεων της αειφορικής γεωργίας με την ανάπτυξη λειτουργικών μεθόδων παρακολούθησης την πορεία ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και να μπορεί να εντοπίσει τη χωρική διακύμανση της παραγωγής σε επίπεδο αγρού.

ΣΤΟΧΟΣ

Το ERMES έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών προστιθέμενης αξίας για τον αγροτικό κλάδο με την ενσωμάτωση σε μοντέλα καλλιεργειών προϊόντων του προγράμματος Copernicus, χάρτες που προέρχονται από SAR, οπτικής επεξεργασίας δεδομένα και παρατηρήσεις πεδίου. Θα δημιουργηθούν δύο υπηρεσίες: μία για τους περιφερειακούς φορείς και μία για τις τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις. Σύνθετες και έξυπνες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων πεδίου και για την απόδοση εξατομικευμένων πληροφοριών στους τελικούς χρήστες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το ERMES, εκμεταλλεύεται τις χερσαίες υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus και προτείνει καινοτόμα προσέγγισης για την ενσωμάτωση οπτικών και SAR δεδομένων εν όψει της πλήρους αξιοποίησης των αποστολών του δορυφόρου Sentinel. Τέτοια υψηλής χρονικής/χωρικής ανάλυσης δορυφορικά προϊόντα και παρατηρήσεις πεδίου, που θα ανακτηθούν από έξυπνες τεχνολογίες, θα εξομοιώνονται μέσα στο μοντέλο της απόδοσης των καλλιεργειών για την παροχή πληροφοριών με προστιθέμενη αξία, προσαρμοσμένα για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων.