ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

UVEG (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ)

partners-uveg

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ (UVEG) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Η μονάδα τηλε-αισθητήρων του Πανεπιστημίου της Βαλένθια ασχολείται με την ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνικών για την ενσωμάτωση και επεξεργασία δεδομένων τηλε-αισθητήρων, εκτίμηση βασικών βιοφυσικών ενδείξεων και μεταβλητών (κάλυψη χλωρίδας, LAI, FAPAX, C fluxes) σε διάφορα επίπεδα μεγέθους από δεδομένα τηλεπισκόπισης. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μέρος σε διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με ζητήματα του ERMES.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ERMES

Το UVEG ηγείται του ΠΕ5 που είναι αφιερωμένο στην αξιολόγηση επιχειρησιακών δεδομένων  GMES/COPERNICUS/LSA-SAF και στη δημιουργία προϊόντων ERMES-ΓΠ και θα συντονίσει την επικύρωση/εκτίμηση του LAI από οπτικά δεδομένα. Οι δραστηριότητες του UVEG επίσης θα συνεισφέρουν στον καθορισμό των απαιτήσεων των ΓΠ-δεδομένων, την ενσωμάτωση των ‘’ Αρχείων Δεδομένων του ERMES’’, τον χαρακτηρισμό των προϊόντων LAI, για την ενσωμάτωση μοντέλου και για τη διασπορά μέσω υπηρεσιών του διαδικτύου. Τέλος το UVEG θα ςίνια επιφορτισμένο με την επίβλεψη των τοπικών μελετών στην Ισπανία συλλέγοντας μετρήσεις πεδίου και Μετεωρολογικών δεδομένων.