ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΎΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

στόχοι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA

Το πρόγραμμα ERMES στοχεύει στην ανάπτυξη μιας υπηρεσίας μεταφοράς πληροφοριών από ένα διακομιστή στον τελικό χρήστη (downstream) σχετική με τα συστήματα καλλιέργειας ρυζιού και με βάση την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων γεωσκόπησης (Earth Observation – ΕΟ), καθώς και των επίγειων δεδομένων μέσα από τη μοντελοποίηση των καλλιεργειών. Το ERMES θα εκμεταλλευτεί τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, τη Γεωχωρική Πληροφοριακή Υποδομή (Geospatial Information Infrastructures – GII), επίσης γνωστή ως Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructures – SDI), και τις «έξυπνες» εφαρμογές (smart apps) για να αποκτήσει τις επίγειες πληροφορίες και να παρέχει τα στοιχεία των υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες.

Η αλυσίδα πληροφοριών ERMES θα πρέπει να χωριστεί σε δύο είδη υπηρεσιών σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα:

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Ρυζιoύ (Regional Rice Service – RRS) προορίζεται στο να παρέχει στους δημόσιους φορείς, που είναι επιφορτισμένοι με τον περιφερειακό σχεδιασμό, με ένα προσαρμοσμένο σύστημα αγρο-παρακολούθησης που θα αφορά στην παρακολούθηση της κατάστασης των καλλιεργειών, την ανάλυση των περιφερειακών εκτιμήσεων για την απόδοση και τις προειδοποιήσεις σχετικά με πιθανούς βιοτικούς και αβιοτικούς κινδύνους.

 Η Τοπική Υπηρεσία Ρυζιού (Local Rice Service – LRS) θα παρέχει στον ιδιωτικό τομέα (αγρότες ή υπηρεσίες γεωργικής σκοπιμότητας, όπως είναι οι φορείς τεχνολογίας μεταβλητού επιτοκίου (Variable Rate Technologies – VRT) και οι ασφαλιστικές εταιρείες) πληροφορίες σχετικά με τις διακυμάνσεις στην απόδοση σε επίπεδο αγρού. Η χωρική κατανομή των καλλιεργούμενων εκτάσεων με χάρτες υψηλής ευκρίνειας (High Resolution – HR), η διακύμανση της απόδοσης, οι προειδοποιήσεις για κινδύνους (βιοτικούς/αβιοτικούς) και οι απώλειες των καλλιεργειών θα διαδοθούν στον Τελικό Χρήστη μέσω των έξυπνων εφαρμογών της τεχνολογίας (smart Apps).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το πρόγραμμα ERMES σκοπεύει να αναπτύξει και να επιδείξει μια λειτουργική υπηρεσία διάχυσης πληροφοριών από ένα διακομιστή στους τελικούς χρήστες (downstream) η οποία θα είναι σε θέση να:

  1. Αξιοποιεί πλήρως τη συνεργιστική χρήση δεδομένων SAR (συγκεκριμένα του δορυφόρου Sentinel-1) και των οπτικών δεδομένων (συγκεκριμένα των Sentinel-2/3 και MODIS) και τις επί τόπου μετρήσεις για την παραγωγή ειδικών χαρτών αποτύπωσης της καλλιεργούμενης έκτασης ρυζιού, φαινολογικούς χάρτες ή χάρτες διακύμανσης της απόδοσης
  2. Χρησιμοποιεί τα παραπάνω δεδομένα και βασικές μετρήσεις από τα προγράμματα GMES/COPERNICUS(π.χ., LAI/fAPAR) ως εισροές χωρικής μεταβλητότητας στα μοντέλα καλλιέργειας ρυζιού (π.χ. WARM) προκειμένου να παράγει ακριβείς προβλέψεις απόδοσης και χαρτών τελικής εκτίμησης της παραγωγής, καθώς και να παράγουν πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική των βιοτικών και αβιοτικών κινδύνων στην καλλιέργεια του ρυζιού (όπως, μείωση της γονιμοποίησης λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και προσβολές από πυρικουλάρια).
  3. Aξιοποιεί τις λειτουργίες του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας για τη διάδοση πληροφοριών με τη χρήση SDI, SmartWeb και των κινητών, καθώς και για τη συλλογή των επίγειων μετρήσεων που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή των μοντέλων ανάπτυξης χωρικής διακύμανσης (ημερομηνίες σποράς, πρακτικές διαχείρισης των καλλιεργειών, φαινολογική ανάπτυξη, κλπ).Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του προγράμματος ERMES θα αναπτυχθούν, θα δοκιμαστούν και επιδειχθούν σε τοπικές και περιφερειακές περιοχές μελέτης σε τρεις μεσογειακές χώρες που παράγουν ρύζι (Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν επίσης σε μια επιπλέον ευρωπαϊκή χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους του προγράμματος, με μακροπρόθεσμο στόχο την επέκταση του πλαισίου των υπηρεσιών στις ασιατικές και αφρικανικές αγορές, για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.