ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΎΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Υπηρεσίες – Local Rice Service (LRS)

ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ

Το πρόγραμμα ERMES θα παράσχει στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. τους τοπικούς αγρότες, γεωπόνους ή ασφαλιστικές εταιρείες) πληροφορίες υψηλού επιπέδου για τη διακύμανση της απόδοσης, προειδοποιήσεις για περιπτώσεις κινδύνου και εκτιμήσεις ζημιών στις καλλιέργειες σε επίπεδο αγρού. Οι τελικοί χρήστες θα είναι σε θέση να λαμβάνουν, να απεικονίζουν και να αναλύουν πληροφορίες σχετικές με τα διάφορα τοπικής κλίμακας προϊόντα του προγράμματος ERMES για δική τους χρήση μέσα από ειδικά τμήματα της γεωπύλης ERMES.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τους αγρότες ή από τις γεωργικές επιχειρήσεις στην:

  1. Αξιολόγηση της διακύμανσης της απόδοσης σε διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο (χρήσιμο στην εφαρμογή γεωργικών συστημάτων ακριβείας και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης).
  2. Ανάδειξη των δυνητικών βιοτικών και αβιοτικών κινδύνων για την ανάπτυξη του ρυζιού στους διάφορους αγρούς.
  3. Ανάδειξη της ενδεχόμενη ζημιάς των καλλιεργειών.

scheme_local

Η ποιότητα και η χρησιμότητα σε ορισμένες από αυτές τις τοπικής εμβέλειας υπηρεσίες, θα ενισχυθεί από τη διαθεσιμότητα των υψηλής ποιότητας πληροφοριών που παρέχονται απευθείας από τον παραγωγό (δηλαδή ποικιλίες ρυζιού, ημερομηνίες σποράς, λιπάνσεις, πρακτικές καλλιέργειας κλπ.).

Για βοήθεια στη συλλογή πληροφοριών αυτού του είδους, στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν προσαρμοσμένες εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων ή/και tablets. Αυτές οι έξυπνες εφαρμογές θα επιτρέψουν στους αγρότες και τους εμπλεκόμενους φορείς να συλλέγουν εύκολα τις απαιτούμενες πληροφορίες και να τις αποστέλλουν αυτόματα στη βάση δεδομένων του προγράμματος ERMES, και επίσης να στέλνουν μηνύματα με εντοπισμό θέσης και εικόνες ενημέρωσης των ιδιαίτερων συνθηκών των χωραφιών τους (π.χ. πιθανός κίνδυνος από παθογόνα, παρουσία ασθενειών) στους περιφερειακούς φορείς του προγράμματος ERMES.