ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΎΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ (RRS)

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Ρυζιού του προγράμματος ERMES θα παρέχει στους φορείς της περιφέρειας (π.χ. δημόσιες αρχές, αγροτικές κοινοπραξίες) ένα προσαρμοσμένο σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης των καλλιεργειών, την ανάλυση των περιφερειακών εκτιμήσεων για την απόδοση και τις προειδοποιήσεις σχετικά με πιθανούς βιοτικούς και αβιοτικούς κινδύνους. Η υπηρεσία θα διανείμει ψηφιακούς χάρτες και θα προειδοποιεί για κινδύνους που προέρχονται από δεδομένα τηλεπισκόπησης και μοντελοποίησης των καλλιεργειών μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ειδικών τμημάτων εντός της γεωπύλης ERMES.

Οι πληροφορίες που παρέχονται προορίζεται για να χρησιμοποιηθούν από τους ειδικούς των περιφερειακών φορέων για την υποστήριξη της παραγωγής ψηφιακών δελτίων σχετικών με την κατάσταση (με αναφορά επίσης στους δυνητικούς βιοτικούς και αβιοτικούς κινδύνους), την ανάπτυξη και την απόδοση της καλλιέργειας ρυζιού για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η περιφερειακή υπηρεσία θα επιτρέψει στους εμπλεκόμενους φορείς να λαμβάνουν, να απεικονίζουν και να αναλύουν πληροφορίες σχετικές με τα διάφορα προϊόντα ERMES σε επίπεδο Περιφέρειας στο πεδίο που τους ενδιαφέρει.

SCHEME