ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΔΡΆΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

2016 – Συνεργασία στα πλαίσια του FP7 των προγραμμάτων ERMES και RICEGUARD για εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ERMES και RICEGUARD συνεργάστηκαν στα πλαίσια του FP7, για την πρόβλεψη κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα από τον προκαταρκτικό έλεγχο το 2015 ήταν θετικά. Κατά την διάρκεια του 2016, πραγματοποιήθηκε σύγκριση αποτελεσμάτων που προήλθαν από τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στα δύο προγράμματα και αφορούσαν τις περιοχές της βόρειας Ιταλίας και της Ελλάδας (Εικόνες 1-3). Η σύγκριση διεξήχθη μεταξύ των δεδομένων του Daily Infection Warning Hours (DIWH), τα οποία προήλθαν από το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα του RICEGUARD, και του ποσοστού κινδύνου μόλυνσης που προήλθε από το μοντέλο WARM, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το πρόγραμμα ERMES

Το έργο RICEGUARD σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πρόβλεψης, το οποίο περιλαμβάνει έναν κατάλληλα διαμορφωμένο μετεωρολογικό σταθμό και ένα μοντέλο πρόβλεψης εμφάνισης περικουλάριας. Αφ’ ετέρου, το μοντέλο WARM που χρησιμοποιήθηκε από το πρόγραμμα ERMES, αποκτά μετεωρολογικά δεδομένα από το διεθνές δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών ή από  περιφερειακές ή τοπικές προβλέψεις.

Παρά τις σημαντικές διαφορές σε μετεωρολογικά δεδομένα αλλά και κλίμακες, η πρόβλεψη μόλυνσης είναι παρόμοιες σε αρκετές περιπτώσεις. Για παράδειγμα:

  • Εικόνα 1 (Θεσσαλονίκη- Ελλάδα): Η κορυφή μεταξύ των ημερομηνιών 30 Ιουνίου- 4 Ιουλίου 2016 και μεταξύ 24 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου 2016
  • Εικόνα 2 (Villimpenta – Ιταλία): Η χρονική περίοδος μεταξύ 4 Ιουλίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όταν και οι προβλέψεις των δύο μοντέλων είναι σχεδόν ταυτόσημες.
  • Εικόνα 3 (Gazzo Veronese – Ιταλία): Η χρονική περίοδος μεταξύ 21 Ιουλίου μέχρι 27 Ιουλίου 2016. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι προβλέψεις του μοντέλου WARM εμφανίζονται πιο αυξημένες σε σχέση με του μοντέλου του RICEGUARD. Ωστόσο, η αρχική πρόβλεψη παραμένει ίδια, με υψηλό κίνδυνο πρόβλεψης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Αν και το μοντέλο WARM δεν διαθέτει το εύρος των πληροφοριών του αντίστοιχου μοντέλου του RICEGUARD, η ανάλυση έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά για την πρόβλεψη περιόδων υψηλής επικινδυνότητας. Σε τελική ανάλυση τα δύο προγράμματα έχουν μεγάλη σημασία για την επικύρωση της ακεραιότητας και της εκτίμησης της αβεβαιότητας των δύο μοντέλων.

blast_fig1

Εικόνα 1. Πρόβλεψη κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας με την χρήση των μοντέλων ERMES και RICEGUARD στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το 2016.  Primary y-axis (ERMES) unit scale is from 0 to 100% (high risk when higher than 75%) and secondary y-axis (RICEGUARD) units are DIWH (from 0–24 hours).

blast_fig3

Εικόνα 2. Πρόβλεψη κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας με την χρήση των μοντέλων ERMES και RICEGUARD στην περιοχή Villimpenta της Ιταλίας το 2016. Primary y-axis (ERMES) unit scale is from 0 to 100% (high risk when higher than 75%) and secondary y-axis (RICEGUARD) units are DIWH (from 0–24 hours).

blast_fig2

Εικόνα 3. Πρόβλεψη κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας με την χρήση των μοντέλων ERMES και RICEGUARD sthn periox;h Gazzo Veronesethw Ital;iaw to 2016. Primary y-axis (ERMES) unit scale is from 0 to 100% (high risk when higher than 75%) and secondary y-axis (RICEGUARD) units are DIWH (from 0–24 hours).