ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΔΡΆΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

ERMES: Παρακολούθηση καλλιέργειας ρυζιού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 2016

Μετά τον σχεδιασμό και την προκαταρκτική φάση της υλοποίησης την περίοδο 2014/2015, οι διάφορες λειτουργίες των υπηρεσιών του έργου ERMES αναπτύχθηκαν περαιτέρω κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου του ρυζιού μέσα στο 2016, εκμεταλλευόμενη πλήρως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του έργου ERMES

Αυτό επέτρεψε την συνεχή παρακολούθηση της καλλιεργητικής περιόδου ρυζιού στην Ευρώπη σε διάφορες κλίμακες: από την περιφερειακή σε τοπική κλίμακα. Οι υπηρεσίες του ERMES παρέχουν με αυτόν τον τρόπο ένα τεράστιο φάσμα πληροφοριών στους τελικούς χρήστες και στους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία μπορεί να απεικονιστεί στο ERMES geoportals. Οι πληροφορίες που παρέχονται επιτρέπουν την καλύτερη παρακολούθηση του ρυζιού, και έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης για προηγμένες εφαρμογές όπως η παραγωγή τακτικών ενημερώσεων για την εμφάνιση περικουλάριας καθώς και την εφαρμογή Variable Rate Technology fertilizations. Περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα ή εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στο τμήμα «Δραστηριότητες και αποτελέσματα». Επίσης παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες κύριες ειδήσεις:

ERMES Products Support Variable Rate Fertilisation: Successful Real-world Experiment in Greece

Cooperation of ERMES and RICEGUARD FP7 Projects for Estimating Rice Blast Infection Risk Accurately

Final versions of ERMES geoportal and AgriNotebook deployed

Rice mapping in Europe: 2016 ERMES results

Derivation of time series of LAI maps from Sentinel-2A

Detection of diseases in paddy rice fields with Sentinel-2

Early season field monitoring with VHR SAR data to highlight problems in germination

Monitoring the 2016 rice phenonological cycle in Europe

Sentinel-1A data for Land Cover mapping of Gambia

ERMES publications

figure_4

ERMES παρακολούθηση σε κλίμακα περιφέρειας στην Ελλάδα –  Παραδείγματα πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω της γεωπύλης του ERMES και αφορούν την καλλιεργητική περίοδο 2016 a) χάρτης καλλιέργειας ρυζιού; b) φαινολογικοί χάρτες: ημερομηνίες ανθοφορίας dates of flowering; Χρονοσειρές που αφορούν c) μέγιστη θερμοκρασία αέρα, d) ηλιακή ακτινοβολία, e) ημερήσια βροχόπτωση, f) μέγιστη σχετική υγρασία, g) δείκτης επιφάνειας, and h) προσομοίωση κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας; η μπλε γραμμή είναιοι μέσες τιμές της περιόδου 2003-2015, plus and minus one standard deviation (grey area – when present))

figure_7

Οι υπηρεσίες του έργου ERMES σε τοπική κλίμακα: Παραδείγματα εποχιακών χαρτών, απεικόνισης γεω-πύλης Highlight of owned field (D) και τα αποτελέσματα του σταδίου ανάπτυξης των καλλιεργειών (E) και του κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας για έναν αγρό.