ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΡΟΒΟΛΉ

ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ

ΠΕ5 – Γεω-προϊόντα από επεξεργασία και ενσωμάτωση δεδομένων από δορυφορικά επίγεια συστήματα

06/05/2015
Deliverable 5.6 – Report on Processing chain for “Crop detection and spatial variability” v0
Authors: Holecz F. , Gatti L.(SARMAP), Karydas C. (AUTH), Boschetti M (CNR-IREA), Stroppiana D. (CNR-IREA), Fontanelli G. ( CNR-IREA), Azar R. (CNR-IREA), Pignatti S. (CNR-IMAA), Pascucci S. (CNR-IMAA), Pepe M. (CNR_IREA), Candiani G.(CNR-IREA), Gitas I. (AUTH), Karamanolis D. (AUTH), Karydas C (AUTH), Minakou C. (AUTH), Casa R. (CNR-IMAA)
Task 5.2: Crop detection and spatial variability. The objective of this report is to present, demonstrate, and discuss methods and obtained results (in 2014) by Task 5.2 in relation to the processing chain and work flow to be followed for the generation of the following ERMES products rice crop extent , constant pattern and seasonal pattern.
04/05/2015
Deliverable 5.8 – Processing chain for “Crop bio-physical parameters and phenology” v0
Authors: Garcia-Haro J. (UVEG), Campos-Taberner M. (UVEG), Busetto L. (CNR-IREA), Holecz F. (SARMAP)
Task 5.3: Crop bio-physical parameters and phenology. This deliverable documents the processing chains developed for the generation of ERMES products: Multitemporal LAI maps at regional scale;  Phenological Maps; Multitemporal High Resolution LAI maps at local scale.
04/05/2015
Deliverable 5.10 – Report on Processing chain for “Crop bio physical parameters and phenology” v0
Authors: Garcia-Haro J. (UVEG), Campos-Taberner M (UVEG), Moreno A. (UVEG), Amparo Gilabert M. (UVEG), Busetto L. (IREA), Boschetti M (IREA), Ranghetti L. (IREA), Manfron G. (IREA), Nutini F. (IREA), Holecz F. (SARMAP), Barbieri M (SARMAP), Gatti L. (SARMAP)
Task 5.3: Crop bio-physical parameters and phenology. This release document reports on the version v0 of the ERMES Multitemporal Biophysical Parameter maps. The products are both Regional and Local.
04/05/2015
Deliverable 5.4 – Processing chain for “Crop detection and spatial variability” v0
Authors: Holecz F. , Gatti L.(SARMAP), Karydas C. (AUTH), Boschetti M (CNR-IREA), Stroppiana D. (CNR-IREA), Fontanelli G. ( CNR-IREA), Azar R. (CNR-IREA), Pignatti S. (CNR-IMAA), Pascucci S. (CNR-IMAA), Pepe M. (CNR_IREA), Candiani G.(CNR-IREA), Gitas I. (AUTH), Karamanolis D. (AUTH), Karydas C (AUTH), Minakou C. (AUTH), Casa R. (CNR-IMAA)
Task 5.2: Crop detection and spatial variability. This deliverable documents the processing chains used or developed for the generation of ERMES product(s): Rice Crop Extent, which is related to the production of regional rice area maps; Constant Patterns, which is related to the production of local constant pattern maps; Seasonal Patterns, which is related to the production of local seasonal pattern maps.
15/03/2015
DELIVERABLE 5.1 ERMES data and products catalogue v0
Authors: Karamanolis D. (AUTH), Karydas C. (AUTH), Minakou C. (AUTH), Pepe M. (IREA), Busetto L. (IREA), Ranghetti L. (IREA)
Task 5.1: ERMES data archives. This release document reports on the v0 version of the ERMES data and products catalogue. The ERMES data and products catalogue has been designed and implemented in strong connection with the Spatial Data Infrastructure (SDI) design and best practice task 7.1 of the WP7.
 
1
2