ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΔΡΆΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ ΣΤΟΥ ΑΓΡΟΎΣ

Επισκέψεις στου αγρούς

Οι μέτρησης αντιπροσωπεύουν μια σημαντική στιγμή στις δραστηριότητες του προγράμματος ERMES και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας. Δίνουν το έναυσμα στους ερευνητές και στους επιστήμονες να συλλέξουν πληροφορίες που μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη βαθμονόμηση, τη δοκιμή και την επικύρωση των μεθόδων που αναπτύχθηκαν στο έργο. Οι εξορμήσεις στους αγρούς στο πλαίσιο του ERMES διεξάγονται στις 3 επιλεγμένες περιοχές μελέτης.

Spanish field activities 2015
The 2015 Spanish field measurements were collected from early June and to early August covering the rice season up to the flowering stage. Measuring dates were selected in order to match, as far as possible, ground measurements with satellite (Landsat 8) acquisition dates. Up to 40 rice fields were monitored within the Municipality of Sueca (South València). ... Read more
Italian field activities 2015
The 2015 Italian field data were collected from the very beginning of the rice season to the flowering period of rice, from May until the first days of August. The 19 monitored fields belong to tree Lomellina farmers (see the map below)... Read more
Επισκέψεις στου αγρούς 2014
Ο πειραματισμός στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ERMES για το 2014 περιλάμβανε τρεις ομάδες πειραμάτων αγρού, συνολικής έκτασης μεγαλύτερης των 620 στρεμμάτων. Οι τρεις ομάδες πειραματισμού ήταν: 1) 5 αγρούς (>10 στρεμμάτων) μέσα στον σταθμό που Καλοχωρίου. 2) 11 μικρής κλίμακας αγροί (έκτασης 2 περίπου στρεμμάτων) στα οποία πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή διαφόρων καταπονήσεων, όπως μειωμένης πυκνότητας, επιμόλυνσης με ζιζάνια, μόλυνσης με το μύκητα της Πυρικουλάριας, μειωμένης λίπανσης Ν. κτλ 3) 24 πειραματικά τεμάχια έκτασης 11 m2 με εφαρμογή διαφόρων επιπέδων Ν λίπανσης, για την μελέτη του ρυθμού της απορρόφησης του Ν. Επιπρόσθετα, άλλα 31 αγροτεμάχια ρυζιού εντάχθηκαν στον πειραματισμό, όπου καλλιεργήθηκαν με τη βοήθεια ενός αγρότη της περιοχής του κ Τάκη Πλαστήρα, ο οποίος αποτελεί και επίσημο χρήστη του ERMES... Read more
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΟ 2014
Τα ιταλικά δεδομένα αγρού συλλέγονταν σχεδόν εβδομαδιαία από τις αρχές Ιουνίου 2014 έως το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2014, καλύπτοντας το σύνολο της καλλιεργητικής περιόδου του ρυζιού. Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες είναι θεμελιώδους σημασίας, διότι θα πρέπει να συγκριθούν με τα σύνολα των δεδομένων του ERMES, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι σχέσεις ανάμεσα στο αγρο-οικοσύστημα του ρυζιού και στη συμπεριφορά των τηλεπισκοπικών δεδομένων... Read more
Spanish field activities 2014
The field campaign over the Spanish local study area was carried out from June 17th to September 8th (10 times) covering the 2014 rice season. The campaign was conducted in some selected paddy fields in the municipality of Sueca and El Palmar (South of Valencia). Rice crop information was acquired on 26 Elementary Sampling Units (ESUs) within the fields... Read more