ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΤΕΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΥΖΙΟΥ

Το Ente Risi είναι το ιΙταλικό δημόσιο ίδρυμα για το ρύζι το οποίο ευθύνεται για την εφαρμογή και το συντονισμό της έρευνας και την προώθηση της «καινοτομίας στην τεχνολογία ρυζιού. Είναι υπεύθυνο για τις επίσημες στατιστικές του ρυζιού στην Ιταλία. Το Ente Risi ενδιαφέρεται για την καινοτομία, την παρακολούθηση στην εκτίμηση απόδοσης ρυζιού και τη λήψη αποφάσεων στην παροχή στήριξης στους παραγωγούς.
Η συμβολή του στο έργο είναι να παρέχει τα διαθέσιμα δεδομένα και τα αποτελέσματα των δοκιμών της υπηρεσίας ERMES όσον αφορά την κοινή ωφέλεια του αγροτικού τομέα.