ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

CNR-IREA ( Ινστιτούτο Ηλεκτρομαγνητικής Τηλεπισκόπησης του Περιβάλλοντος )

partners-irea

CNR- IREA είναι ένα Ινστιτούτο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και ανήκει στο μεγαλύτερο ιταλικό ερευνητικό ίδρυμα, το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών (CNR). Είναι συνδεδεμένη με το Τμήμα Μηχανικών – ICT και Τεχνολογίας Ενέργειας και Μεταφορών (DIITET) και συμμετέχει στις δραστηριότητες του Τμήματος Επιστήμης Γεωλογικών Συστημάτων και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του CNR. Η IREA συμμετέχει επίσης σε έργα δημόσιας επικοινωνίας με την επιστήμη και αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες επιστημονικής εκπαίδευσης.

Η δραστηριότητες του Ινστιτούτου ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας στον τομέα της τηλεπισκόπησης και της ηλεκτρομαγνητικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος, μέσα από τη μελέτη των μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την απόκτηση, επεξεργασία, συγχώνευση και την ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν από τους ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες σε δορυφόρους, αεροσκάφη και επί τόπου, καθώς και τη διάδοση των πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την χωροταξική διαχείριση, την εποπτεία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση των πιθανόν κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομαγνητικών. Επιπλέον, μεθοδολογίες και τεχνολογίες αναπτύσσονται, για την κατασκευή υποδομής για τα γεω-χωρικά δεδομένα και τις βιοϊατρικές εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Για το σκοπό αυτό, Η IREA χρησιμοποιεί διεπιστημονική εξειδίκευση, όπως οι μηχανική τηλεπικοινωνιών, η πληροφορική, η φυσική, η γεωλογία, η βιολογία, και η περιβαλλοντική επιστήμη.

Σε συνοχή με την «αποστολή» του Ινστιτούτου, οι ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζουν σε πέντε βασικούς άξονες:

  • Οπτική Τηλεπισκόπηση
  • Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Ηλεκτρομαγνητική Διαγνωστική
  • Βιοηλεκτρομαγνητισμός
  • Δημόσια Επικοινωνία της Επιστήμης

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ERMES

CNR-IREA θα συντονίζει και θα διαχειρίζεται το έργο (Συντονιστής Έργου: Mirco Boschetti, PhD) καθοδηγώντας το ΠΕ 1 και 2, και θα συμβάλλει στις δραστηριότητες των ΠΕ για την εκμετάλλευση των (EO) δεδομένων και την αφομοίωση τους στο μοντέλο των καλλιεργειών (ΠΕ 5 και 6). Επιπλέον CNR-IREA θα ηγείται του ΠΕ 9 (εφαρμογή και επίδειξη της Υπηρεσίας).